Άκουε πολλά, λάλει καίρια.

ΒΙΑΣ Ο ΠΡΙΗΝΕΥΣ
  • Κοινοβουλευτικός έλεγχος

Απορίες και ερωτήματα για το νέο πληροφορικό σύστημα μέτρησης κυκλοφορίας εντύπων

Την προκήρυξη για το πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των έντυπων εκδόσεων των περιοδικών και εφημερίδων, περιοδικού και ημερήσιου τύπου, φέρνουν στη Βουλή με ερώτηση την οποία κατέθεσαν οι βουλευτές με το Ποτάμι Γιώργος Μαυρωτάς και Σπύρος Λυκούδης. Απευθυνόμενοι στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κ. Παππά καθώς και στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Γαβρόγλου ζητούν απαντήσεις ως προς ορισμένα ζητήματα σχετικά με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω προκήρυξης η οποία σημειωτέον ακόμη μετά από 7 μήνες δεν έχει καταλήξει σε ανάδοχο για να αρχίσει η υλοποίηση του έργου.

Οι δύο βουλευτές μεταφέρουν το εύλογο ερώτημα των πολιτών γιατί θα πρέπει η παρακολούθηση της κυκλοφορίας των έντυπων να γίνει με επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, όταν για τις μετρήσεις τηλεθέασης των τηλεοπτικών καναλιών και τις μετρήσεις ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών, αυτές γίνονται από ιδιωτικό φορέα. Μάλιστα όπως επισημαίνουν οι κ.κ. Μαυρωτάς και Λυκούδης το Ποτάμι δεν υπερψήφισε την εν λόγω νομοθετική πρόβλεψη της Κυβέρνησης σε αντίθεση με άλλα κόμματα όπως Ν.Δ, ΔΗ.ΣΥ και Ένωση Κεντρώων.

Συγκεκριμένα ρωτούν για τον τρόπο υπολογισμού του συνολικού κόστους του έργου, ύψους 15,6 εκατομμυρίων ευρώ καθώς και πόθεν προκύπτει ότι τα σημεία πώλησης ημερήσιου και περιοδικού τύπου ανέρχονται σε 10.300 καθώς οι γνώστες της αγοράς μιλούν για περίπου 6.000-7.000 σημεία. Θέτουν συγκεκριμένα ερωτήματα επί των υπερβολικών τεχνικών προδιαγραφών της προκήρυξης που αποκλείουν αρκετές λύσεις όπως π.χ. το βάρος της συσκευής tablet, οι υπερβολικά αναβαθμισμένες προδιαγραφές σάρωσης (ποιος μπορεί να κάνει 200 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο;)

Τέλος, οι δύο βουλευτές ζητούν ενημέρωση για το πλήθος των οικονομικών φορέων οι οποίοι υπέβαλλαν προσφορές, για την πορεία της διαδικασίας αξιολόγησης καθώς και πότε αναμένεται να ξεκινήσει το έργο.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης προς τους Υπουργούς α) Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, β) Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: Ερωτηματικά για το ακριβές αντικείμενο και τους όρους προκήρυξης του πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας εντύπων

Στα τέλη Ιουνίου του 2018, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, διά μέσω της αναθέτουσας αρχής, το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας το οποίο είναι τεχνολογικός φορέας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, προχώρησε στη διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «Πληροφοριακό σύστημα Παρακολούθησης κυκλοφορίας εντύπων» συνολικού προϋπολογισμού 15.600.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Από την 21η Αυγούστου 2018 τελικώς καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών από τους δυνητικούς αναδόχους, το εν λόγω έργο δεν έχει ακόμα ξεκινήσει καθώς επισήμως σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων, βρίσκεται στη φάση της αξιολόγησης των υποβληθεισών προσφορών.

Επειδή ανακύπτουν ορισμένες απορίες σχετικά με δεδομένα και σημεία της συγκεκριμένης διακήρυξης κυρίως επί των προβλεπόμενων προδιαγραφών, αλλά και εξαιτίας της ίδιας της καθυστέρησης της διαδικασίας επιλογής του αναδόχου.

Επειδή με γνώμονα τη διαφάνεια για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας των έντυπων εκδόσεων των περιοδικών και εφημερίδων, περιοδικού και ημερήσιου τύπου, οι πολίτες ευλόγως διερωτώνται γιατί ενώ οι μετρήσεις τηλεθέασης των τηλεοπτικών καναλιών και οι μετρήσεις ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών γίνονται από ιδιωτικό φορέα, για τα εν λόγω έντυπα αυτό θα γίνεται με δημόσια δαπάνη.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Με βάση το άρθρο 18 του ν.4487/2017 το οποίο και αντικατέστησε το άρθρο 115 του ν.4387/2016, η μόνη επιλογή για τη δημιουργία ενός κεντρικού συστήματος διαχείρισης της κυκλοφορίας όλων των εντύπων, είναι να γίνει με πόρους που επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό; Δεν θα μπορούσε ο εν λόγω σκοπός να ικανοποιηθεί μέσα από την ιδιωτική πρωτοβουλία όπως γίνεται με τις μετρήσεις των τηλεθεάσεων των τηλεοπτικών καναλιών και της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών;

2. Με ποια μεθοδολογία/ανάλυση καθώς και με βάση ποια τεκμηρίωση προσδιορίστηκε το ύψος του συνολικού προϋπολογισμού του έργου; Εξετάστηκε αν οι συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές ήταν οι βέλτιστες τεχνικά και οικονομικά για το προδιαγεγραμμένο έργο;

3. Υπάρχει περίπτωση ορισμένες προδιαγραφές να αποκλείουν την προσφορά συσκευών από τον οποιονδήποτε δυνητικό ανάδοχο, οι οποίες έχουν μικρότερο κόστος για το κράτος, ενώ συγχρόνως δεν υποβαθμίζουν την παρεχόμενη ποιότητα, και κυρίως καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις του φυσικού αντικειμένου του έργου; Ενδεικτικά α) γιατί το βάρος της συσκευής tablet πρέπει να είναι κάτω από 300 gr αφού στην ίδια την προκήρυξη στην παρ. 1.4.2. αναφέρεται ότι «θα είναι τοποθετημένη μόνιμα εντός του περιπτέρου»; β) με δεδομένο ότι το όλο εγχείρημα αφορά χειροκίνητη χρήση της συσκευής σάρωσης γραμμωτού κώδικα και προφανώς δεν υφίστανται ούτε καν απαιτήσεις ημι-βιομηχανικής/ημι-αυτοματοποιημένης κλίμακας, για ποιους λόγους πρέπει οπωσδήποτε η φορητή συσκευή σάρωσης γραμμωτού κώδικα να διαθέτει προδιαγραφή ρυθμού σάρωσης/ανάγνωσης μεγαλύτερη από 200 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο;

4. Σύμφωνα με ποια στοιχεία επελέγη η προμήθεια δέκα χιλιάδων (10.000) ασύρματων φορητών συσκευών τύπου tablet μαζί με δέκα χιλιάδες (10.000) ασύρματους φορητούς σαρωτές γραμμωτού κώδικα καθώς και τριακόσιες ασύρματες φορητές συσκευές τύπου PDA (300), όπως αντίστοιχα και η προμήθεια δέκα χιλιάδων τριακοσίων (10.300) συνδέσεων δεδομένων κινητής τηλεφωνίας; Συνάδει το ζητούμενο αυτό μέγεθος των 10.300 με τον τρέχοντα αριθμό των σημείων πώλησης ημερήσιου και περιοδικού τύπου, όταν σύμφωνα με εμπειρογνώμονες του χώρου τα σημεία πώλησης ήταν κοντά στις 10.000 προ κρίσης, ενώ τα τελευταία χρόνια κυμαίνονται στα επίπεδα των 6.000-7.000;

5. Με δεδομένο ότι στην παρούσα φάση το έργο τελεί υπό αξιολόγηση πόσοι οικονομικοί φορείς συμμετείχαν στη διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού και υπέβαλαν φακέλους-προσφορές προς αξιολόγηση;

6. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (21η Αυγούστου 2018), πως εξελίσσεται η όλη διαδικασία της αξιολόγησης και πότε αναμένεται να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός στον επιλεγέντα ανάδοχο; Σε ποιους λόγους οφείλεται η παρέλευση ήδη επτά μηνών από την προαναφερθείσα ημερομηνία, δίχως να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής

Σπύρος Λυκούδης – Α΄ Αθήνας

Ενδιαφέροντα άρθρα

23.05.2023

Μετά τον αντιμνημονιακό ΣΥΡΙΖΑ, τι; του Γ. Βούλγαρη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
22.05.2023

Το τέλος του καιροσκοπικού ριζοσπαστισμού, του Β. Βαμβακά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
31.05.2022

Μεταπολιτική, μεταδημοκρατία, μετακόμματα, του Γ. Σιακαντάρη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.

OK